ประกาศแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565


            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 และกำหนดวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 1 กันยายน 2565 นั้น ซึ่งวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ตรงกับวันที่มีการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน