สำนักวิทยบริการฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.ร้อยเอ็ด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 58 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงห้องบันทึกการเรียนการสอนและศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านคอมพิวเตอร์และทักษะความรู้ทางด้านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะและความสามารถทางวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี