กองพัฒนานักศึกษาให้การต้อนรับ มรภ.วไลยอลงกรณ์

กองพัฒนานักศึกษาให้การต้อนรับคณาจารย์และผู้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

       เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการศึกษาดูงานและอรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

      ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดการเรียนรู้เทคนิคกระบวนการทำงานใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา สามารถนำมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ และเพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน