สื่อสารองค์กร เผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผ่าน สทท. 11 (NBT)

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร เผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 (NBT)

      กลุ่มงานสื่อสารองค์กร นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางอัญธิกา ถาวรเวช รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ดำเนินโครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11  (NBT) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและใช้สื่อในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565

      โดยมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  6 เรื่อง โดยได้รับความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณาจารย์และจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นย่างดี ประกอบด้วย

  1. การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     โดย……..อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

                   นายธนภัทร พวงเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

                   นางสาวพรนภา เสือเฒ่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

  1. การใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตโป่งสลอด

     โดย……..  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุกดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  1. ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี

      โดย……..คุณธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

                     รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

                     อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล นักวิจัย

  1. จังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

       โดย……..คุณธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  1. การประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

       โดย……..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                      คุณทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและ                              โภชนาการประยุกต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร

  1. ชมรมถันยรักษ์ โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

     โดย……..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

                   อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน อาจารย์ประจำจสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

         โอกาสนี้ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน