รางวัลการประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

อธิการบดีนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและนักศึกษา เข้ารับรางวัลการประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รางวัลระดับองค์กร การประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Understanding Artificial Intelligence ethics in the New S-Curve Industries) ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น โดยมีการมอบรางวัลไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น แวนดา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

               นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้ารับรางวัลระดับบุคคล การประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ในบทบาทของผู้ใช้งานและผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมินตรา ทองตัน นักศึกษาสาขาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพลอยชมพู นวนเปี้ย นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

              สำหรับโครงการสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองและรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ที่กำลังจะมีบทบาทอันสำคัญในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของกระบวนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเป็นการการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สมาคม สมาพันธ์ ประชาชนและในระดับสากลต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี