โรงเรียนสาธิตลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามความร่วมมือกับ Howick College School ประเทศนิวซีแลนด์
ในการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายใต้หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก

              ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Howick College School ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องโกวิทย์ต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติ้วชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและนิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล

              โรงเรียน Howick College เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรสร้างเสริมผู้เรียนในด้านทักษะความเป็นผู้นำ วิชาการ วัฒนธรรมและการกีฬา อีกทั้งยังสร้างเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเรียนวิชาตามอาชีพที่อยากจะเป็นจากความช่วยเหลือของโรงเรียน สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเตรียมพร้อมไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้เรียนและนโยบายของโรงเรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่ครบถ้วน และเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน พัฒนาแนวทางการเพิ่มกระบวนการและวิสัยทัศน์ในการสร้างเยาวชนที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี