ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ” ว่า การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยกับอาเซียน
ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงานในทุกปีว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศได้ นอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว เมื่อมีการจัดงานก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเพชรบุรี
ขณะที่นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น ถือว่าเป็นงานที่มีความโดดเด่นของจังหวัดอีกงานหนึ่ง
มีการรวบรวมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยและนานาชาติมาไว้ที่เดียวกันซึ่งหาชมได้ยาก
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานได้ในปีต่อๆ ไป เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ภาพ: รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5
#