การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี

กองนโยบายและแผนจัดสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)”

                เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่กองนโยบายและแผนได้จัดขึ้น เพื่อร่วมกันรับฟังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ และสามารถกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วม

               ตามที่สภามหามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบายฉบับต่าง ๆ ในระดับชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนและนโยบายในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อวางแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาสำหรับอนาคตมหาวิทยาลัย การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และร่วมกันกำหนดทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี