ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีมงานกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารภูมิราชภัฏ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
ในการศึกษาดูงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนอกจากนี้ยังได้นำชมสถานที่ที่สวนซากุระและทุ่งบัวแดงอีกด้วย

#รายงายโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี