คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และคณะ ในโอกาสเดินทางมาขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และคณะ ในโอกาสเดินทางมาขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันพี่เลี้ยงในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
เนื่องจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ในปีการศึกษา 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นควรมีสถาบันพี่เลี้ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ครบถ้วน จึงขอความอนุเคราะห์ให้เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี