ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2564

              ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และระบบออนไลน์

            สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเกณฑ์การประเมินสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา ไว้ 17 เป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการเลือกเป้าหมายหลักจำนวน 5 เป้าหมาย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย มีการประเมินเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่าน 4 บทบาทหลัก ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติการและกำกับดูแล และการบริการสังคมไทยและสังคมโลกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดการตรวจประเมินในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพและมาตรฐานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมกับขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

            โอกาสนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมจุดแข็งในมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การบริการวิชาการ ควรให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อค้นหาโจทย์ในการบริการวิชาการหรือบูรณาการการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ด้านการวิจัย ควรมีการสังเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น เผยแพร่สู่สาธารณะ สำหรับคะแนนเฉลี่ยทุกค่ามาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 4.67

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี