ประชุมคณะกรรมการ Food Valley ภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายของ Food Valley ภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายของ Food Valley ภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังนโยบายจากที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการในแผนงานวิจัย Rains for Lower Central Provinces Food Valley ที่มีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง โดยการสร้างระบบนิเวศน์ของนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้เกิดแรงขับ และความต้องการในการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ

            การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ในแผนงานวิจัย Rains for Lower Central Provinces Food Valley และอยู่ในระหว่างการรออนุมัติทุนวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สำหรับความมั่นคงด้านอาหาร

          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมและให้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการดำเนินงานวิจัยแผนงานดังกล่าว คณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายของ Food Valley ภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง โดยมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด และภาคเอกชน ได้แก่ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ร่วมเป็นคณะกรรมการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน