รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอยหมายให้ ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทนิติบุคคล จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

            สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทนิติบุคคล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม  ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 โดยมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมย้อนหลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน