นศ.บรรณารักษศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ

          นายธนกฤต พุ่มไสว และนางสาวอภิชญา เดชกุลรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ในการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิด “มาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร” ที่จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้แนวคิด “มาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร” ในหัวข้อ “รักชีวิตคิดถึง Q” และ “เกษตรอินทรีย์ดีอย่างไร” เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร โดยมี ผศ.ประอรนุช หงษ์ทอง และอาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า เป็นอาจารย์ผู้ควมคุมทีมการประกวด และยังมีพี่ ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาร่วม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน