คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ อบต.ยางหย่อง เพื่อรายงานผลและวางแผนในปีต่อไป

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่บริการวิชาการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

         วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง เข้าพบนายวิทยา เทพอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง เพื่อรายงานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ที่ทางคณะวิทยาการจัดการร่วมกับเครือข่ายได้พัฒนาและหนุนเสริมการขยายผลทำเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลยางหย่อง คือ ทองม้วนและกระเป๋าสานพลาสติก ที่สามารถเข้ารับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน OTOP ตลอดจนการอบรมช่องทางการตลาดและการทำตลาดออนไลน์ ในชื่อ “เพชรยางหย่อง” ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่พัฒนาและต่อยอดมาจากปี 2564 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้  

        ขณะที่แผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2566 มีแผนที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดตลาดนัดชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงฐานเรียนรู้เชิงเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยลวิถีของดียางหย่อง ส่งเสริมฐานเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยทั้ง 6 ฐาน ได้แก่  

1. ฐานเรารักษ์ยางหย่อง 

2.ฐานภูมิปัญญาข้าวหลามยางหย่อง 

3. ฐานการปลูกผักปลอดสารพิษ 

4. ฐานการทำปุ๋ยอินทรีย์บ่อหมักรักษ์โลก 

5. การปลูกข้าวปลอดสารพิษ 

6. โคก หนอง นา ชีวิตพอดีด้วยวิถีพอเพียง ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและพัฒนา 

 7. ตลาดชุมชนเพชรยางหย่องให้แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้มอบป้ายพันธุ์ไม้เพื่อนำไปใช้ในในฐานการเรียนรู้โคกหนองนา ชุมชนตำบลยางหย่อง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี