การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (มอก.) ฉลากเขียว จำนวน ๕,๑๐๐ รีม

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (มอก.) ฉลากเขียว จำนวน ๕,๑๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (มอก.) ฉลากเขียว จำนวน ๕,๑๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)