ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยากรจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยากรจิตอาสา
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยากรจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ครั้งที่ 2 เมื่อวันก่อนนี้ ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักเรียนและคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
การจัดกิจกรรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีในบทพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย จากวง PBRU BAND การแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทย าลัยราชภัฏเพชรบุรี