ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

            ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สังกัดสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 14 จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 3 อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน