ประชุมสภามหาวิทยาลัย

นายกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชมบูธนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสนับสนุนและต่อยอดสู่การค้าเชิงพาณิชย์

            พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2565

           ก่อนการประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับองค์กรจากผลการประกวดงานการประยุกต์ใช้งานแนวทางปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 มีการนำเสนอจุดเด่นในภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ในการส่งเสริม สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน องค์กรมีความมุ่งมั่นในการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น

             โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้นำโครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากใยตาลผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือในชุมชนมาจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม พร้อมสนับสนุนและต่อยอดสู่การค้าเชิงพาณิชย์ต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี