ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน“กาแฟโรบัสต้า”

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาขาติเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นวตกรรมการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ “กาแฟโรบัสต้า”

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนวตกรรมการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ “กาแฟโรบัสต้า” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีอาจารย์ณปภา หอมหวล อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และคุณศศิวิมล กาหลง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

             สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติหารในครั้งนี้ มีผู้สนใจซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ผู้ประกอบการด้านธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ คาเฟ่ และผู้ที่ต้องการทำอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ โดยใช้กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero waste)

            โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทิศา พรมชัยศรี และคุณทนงศักดิ์  พรมชัยศรี เจ้าของแบรด์ชายเก๋ ผลิตกาแฟโรบัสต้าชุมพรแบบครบวงจร มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2565 ในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ ความแตกต่างของระดับการคั่วเมล็ดกาแฟ การทำชาดอกกาแฟ การทำชาเปลือกกาแฟตลอดจนหลักการคิดต้นทุน กำไร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี