แถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 5 -7 ธันวาคม นี้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พระนครคีรี

           วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN Arts and Culture Exposition with International Performing Arts Festival) “เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ ถิ่นพริบพรี เก็จมณี สู่อาเซียน” (ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์) โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว

        พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย ศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ทำความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือมีความใกล้เคียงกัน นำเสนอผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 11”

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เผยถึงการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ว่า “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดครั้งแรกระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2554 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ และจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ รัสเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เป็นต้น ในการนำชุดการแสดงมาเผยแพร่ให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวได้รับชมตลอดการจัดงาน นับว่าเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านจากภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ”

       นางวันเพ็ญ มังศรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมว่า “จังหวัดเพชรบุรีมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งนอกจากจะมีอาหารที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโกแล้ว ยังมีในเรื่องของผ้าที่นำเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมาสร้างสรรค์ลงบนผืนผ้าได้ โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการออกแบบลายผ้าจากลายเสาศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหาร จนได้ผ้าลายประจำจังหวัดเพชรบุรี “ผ้าลายสุวรรณวัชร์” ขณะที่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการจัดงาน มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีมาให้การดูแลในเรื่องของการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

         นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เผยถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ผ่านงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์อาหาร สินค้าต่าง ๆ ที่สามารถต่อยอดได้ ทางหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อสร้างชื่อเสียงและเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับทราบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีของดีอะไรบ้าง และยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงสินค้าของจังหวัดเพชรบุรีด้วย

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดง ที่ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี