พิธีลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

พิธีลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม วิชาการ วิจัยและการแสดงผลงานสร้างสรรค์

           วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทคึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร. ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามความร่วมมือ

            โดยจะร่วมมือกันในด้านศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและผลิตงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ศิลปกรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมไปถึงการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ กสารสนับสนุนองค์ความรู้และการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน