การคัดเลือกโครงการวิจัย RAINs for Lower Central Provinces Food Valley

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการคัดเลือกและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
สำหรับโครงการวิจัย RAINs for Lower Central Provinces Food Valley ปีที่ 2

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับโครงการวิจัย RAINs for Lower Central Provinces Food Valley ปีที่ 2 ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “กิจกรรมการคัดเลือกและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับโครงการวิจัย RAINs for LCP Food Valley ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการและจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่าย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับโครงการวิจัย RAINs for LCP Food Valley ปีที่ 2 โดยมีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี 2 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาญจนบุรี 7 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดสุพรรณบุรี

              ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย หัวหน้าแผนงานวิจัย RAINs for LCP Food Valley 2022 เป็นผู้นำเสนอภาพรวมแผนงานวิจัย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและพัฒนาข้อเสนอโครงการ และคุณจิรภัทร ใจเย็น รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อาร์แอนดี ฟู๊ด โปรดักซ์ จำกัด เป็นผู้บรรยายประสบการณ์ของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ RAINs for Western Food Valley 2563 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการวิจัย RAINs for LCP Food Valley ปีที่ 2 ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี