สัมมนา “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดียยุคดิจิทัล”

สัมมนา “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดียยุคดิจิทัล”

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาเรื่อง “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดียยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจากคุณสหพัชร์ ชนะชัยสิทธิ์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บจก.สหพัชร์ เทเลคอม และ deemobile เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ การเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลให้แก่นักศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี