พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

         ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและบริษัท ASP Progress จำกัด ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 457 ราย จาก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายพัฒนาภาษา เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

        สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการเข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการชี้แนะแนวทางในการสอบผ่านเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการดูแลและพัฒนานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าเพื่อเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนควบคู่กับการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตครูเข้าสู่วิชาชีพ 

        ทั้งนี้ ภายหลังการเข้ารับการทดสอบดังกล่าวแล้ว นักศึกษาทั้งหมดจะเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับผู้สอนประจำศูนย์พัฒนาภาษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะเข้ารับการทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post-test) อีกครั้ง ในเดือนมีนาคม 2566

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน