“บูรณาการศาสตร์ สร้างสรรค์ศิลป์ แผ่นดินดงตาล”

นิเทศศาสตร์บูรณาการศาสตร์ร่วมกับนาฏดุริยางคศาสตร์ จัดงาน“บูรณาการศาสตร์ สร้างสรรค์ศิลป์ แผ่นดินดงตาล”

           อาจารย์ ดร. วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน “บูรณาการศาสตร์ สร้างสรรค์ศิลป์ แผ่นดินดงตาล” ที่หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ และสาขานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีในฐานะที่เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และยังเป็นการเปิดพื้นที่นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติงานจริงตามที่ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีของรายวิชา
            สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 การนำเสนองานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ร่วมเล่าขาน เอกลักษณ์รำวงเมืองเพชรบุรี

ช่วงที่ 2 การนำเสนองานสื่อใหม่กับสีสันอาหารเมืองสร้างสรรค์

และช่วงที่ 3 กิจกรรมการบันทึกการแสดงสดรำวงย้อนยุค

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี