พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.15 จัดพิธีประดับเลขชั้นการฝึก ประดับเครื่องหมาย รด.จิตอาสา และพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีประดับเลขชั้นการฝึก ประดับเครื่องหมาย รด.จิตอาสา และพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ได้จัดขึ้น โดยมีพลตรีประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5  จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธี จำนวน 1,500 นาย

            โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการ รด.จิตอาสา แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูฝึกที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร

            การจัดพิธีในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 แล้ว ยังมีพิธีประดับเลขชั้นการฝึก พิธีประดับเครื่องหมาย รด.จิตอาสา การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักวิชาทหาร กำลังพล หน่วยฝึก การมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย การประกวดภาพวาด ภาพถ่ายธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน