คณะ IT จัดประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2565

              อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ IT Ambassador ณ ห้องประชุมนิทัศน์เพียกขุนทด ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนคณะในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของคณะ ให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา

            ขณะที่ผลการประกวด 

 รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ประจำปี 2564 นางสาวเขมวิกา  จอกสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล

รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ประจำปี 2564 นายชัยสิทธิ์  ยอดปรีชา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ประจำปี 2565 นางสาวกัลยากร  จงแจ่มใส นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล

รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ประจำปี 2565 นายชวลิต  เอื้องสัจจะ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

รางวัล Popular Vote นางสาวคนึงพร  ชูใจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน