การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักวิจัยและผู้สนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย
สร้างความเข้าใจในการยื่นข้อเสนอโครงการ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรม โอกาสนี้ อธิการบดีได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องนโยบายในการยกระดับงานวิจัยและมาตรฐานงานวิจัย

               การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยคณาจารย์และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมีความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

              โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน