มรภ.เพชรบุรี พร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟู้ดวัลเลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟู้ดวัลเลย์จังหวัดภาคกลางตอนล่าง

             รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย หัวหน้าแผนงาน โครงการพัฒนาฟู้ดวัลเลย์จังหวัดภาคกลางตอนล่าง (RAINs For Lower Central Provinces Food Valley ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน Big Data และ Gov Tech ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้าน E-Commerce และด้านธุรกิจเกษตร (Agribusiness) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ

              โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบสนับสนุนโครงการพัฒนาฟู้ดวัลเลย์จังหวัดภาคกลางตอนล่าง (RAINs For Lower Central Provinces Food Valley ) โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ในฐานะศูนย์ AIC จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีเป้าหมายการขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและฐานทรัพยากรธรรมชาติ ใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คือ อาหารสุขภาพ (Healthy Food) และอาหารวัฒนธรรม (Cultural Food) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากพืชและอาหารในพื้นที่ เพิ่มมูลค่าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพปลอดภัย (GAP) จากพืชเศรฐกิจที่ผลิตได้ในภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเชิงสุขภาพ สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นผู้นำตลาดอาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมที่ตรงตามความต้องการผู้บริโภค กระบวนการพัฒนาตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำสู่เกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ Quad-Helix ระหว่าง ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน Node แบบ Quad helix มีห้องปฏิบัติการเครือข่าย 7 ด้าน คือ ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ขั้นสูง ห้องปฏิบัติการควบคุมและประกันคุณภาพเคมีฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการสาธิตการประกอบอาหาร ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่และห้องปฏิบัติการ Sensory ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเกษตรอาหารจากระดับพื้นที่สู่เกษตรอุตสาหกรรมต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน