ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นครู

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูให้กับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1

            อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 จำนวน 470 คน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอพักหรรษานิเวศน์ หอพักนิวาสรัตน์ และโรงยิมฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะการเป็นครู “เพชรนวัตกร” และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป บุบผามาศ อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล และ อาจารย์รัชนี นกเทศ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน