พิธีเกษียณอายุราชการ ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

พิธีเกษียณอายุราชการ ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง “มุทิตา กษิณานุสรณ์ เกษียณเกษมสันต์”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี  ไทรทอง ประจำปี 2565 “มุทิตา กษิณานุสรณ์ เกษียณเกษมสันต์” เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง (ชั้น 1) คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานภายใต้บรรยากาศที่เป็นไปอย่างอบอุ่น

           สืบเนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ครบเกษียณอายุราชการ  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน  จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการด้วย

            ขณะที่กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนธงเกียรติยศแห่งสถาบัน การแสดงพิธีเปิดจำขึ้นใจ (รางวัลของครู) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การกล่าแสดงมุทิตาจิตโดยคณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และการร้องเพลงแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นผู้เข้าร่วมงานร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี