คณะ IT จัดอบรมการซ่อมและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ณ ห้อง 26401 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา

               สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการนำรูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพื่อให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษานั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษานำหลักการและทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร คือ สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในสำนักงานดิจิทัล และมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณยุรนันท์ เถื่อนพงษ์  ICT Talent ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดย บริษัท ทรูคอเปอชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการอบรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี