สัมมนา (ร่าง) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

กองนโยบายและแผนจัดสัมมนา (ร่าง) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน

                ตามที่สภามหามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบายฉบับต่าง ๆ ในระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาลและแผนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนและนโยบายในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อวางแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาสำหรับอนาคตมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

          โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะที่หลากหลาย สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกันสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของระดับนโยบายมหาวิทยาลัยและร่วมกันกำหนดทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน