นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน “อาหารปลอดภัยสายตะวันตก”

นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน “อาหารปลอดภัยสายตะวันตก”

                อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด หัวหน้าโหนดงานวิจัยเครือข่ายราชภัฏภูมิภาคตะวันตก นำผลงานวิจัยตาม concept “งานวิจัยขายได้” จากโครงการวิจัยการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตก พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์นักวิจัยและตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “คล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” วิจัยและนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทย มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

             สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น “กินดื่มอาหารปลอดภัยสายตะวันตก” เป็นการดำเนินการบนความหลากหมายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนปากท่อ จังหวัดราชบุรี ชุมชนสามพราม จังหวัดนครปฐม และชุมชนท่าเสลา จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน