นำเสนอโครงการ “Weastern Safe Agriculture and Food Entrepreneurs Park”

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ “Weastern Safe Agriculture and Food Entrepreneurs Park”

                   คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ และอาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส ร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย Safe Park ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน (สวก.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                   แผนงานวิจัย Safe Park เป็นแผนงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (หัวหน้าแผนงาน) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยพัฒนาการเกษตร (สวก.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในภูมิภาคตะวันตก

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี