คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเพรียง

           อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ คณาจารย์และบุคลากร นำทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่วัดเพรียง อำเภอเมืองเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดห้องน้ำ รองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานทอดกฐิน ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา

            การจัดเตรียมสถานที่เพื่องานบุญในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม แสดงออกถึงความดีงาม การมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี