สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผน ปี 66

กองนโยบายและแผน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

           นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน คณบดี ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการ

         การจัดสัมมนาในครั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้จัดขึ้นตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริง และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ขับเคลื่อนแผนไปสู่ผลสำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคลากรทุกภาคส่วน

          ในการสัมมนา มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางในการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและ   วิทยาการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต และการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาท้องถิ่น และการเชื่อมโยงโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติและการเชื่อมโยงรูปแบบ BCG สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มและนำเสนอตามยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กิจกรรมโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี