ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะบรรทุก ๔ ประตู จำนวน ๑ คัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน