ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2565

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2565 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินทักษะดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2565

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน