ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Thailand Riviera Health Tourism) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมีรองศาสตาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย หัวหน้าแผนงาน โครงการพัฒนาฟู้ดวัลเลย์จังหวัดภาคกลางตอนล่าง (RAINs For Lower Central Provinces Food Valley ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี พร้อมด้วยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน่วยงานราชการจากภายนอก เช่น ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดเพชรบุรี มาให้ข้อมูลในการพัฒนาข้อเสนอโครงการดังกล่าว

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี