“ครูของครู” เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

“ครูของครู” เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

              เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในการสอบระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวามคม นี้

             สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2564เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นั้น มีมติเห็นชอบในการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เฉพาะการทดสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี