โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดูงานคณะวิศวะฯ

นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

           ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดี  และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำโดยพันเอกสราวุฒิ จันทรวัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง SU 504 ชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยอาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้กล่าวการบรรยายสรุปภาพรวมของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง “นักศึกษาได้ประโยชน์อะไรจากการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

      หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการศึกษาการทำงานและหุ่นยนต์อุตสาหการ ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการมาตรวิทยา ซึ่งเป็นการบรรยายและสาธิตให้คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้ในแต่ละห้องปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี