กิจกรรมถอดบทเรียนจากรายวิชา ผลิตหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อ

คณะวิทยาการจัดการ ถอดบทเรียนจากรายวิชา จัดกิจกรรมผลิตหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาการผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล โดยมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา

           สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำความรู้จากที่เรียนในห้องเรียนมาสร้างสรรค์เป็นหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU โดยมีจำนวนทั้งหมด 14 เรื่อง มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันในประเด็นเรื่องภัยจากสื่อใหม่ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การตกเป็นเหยี่อจากสื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงพลักดันให้นักศึกษาช่วยกันเป็นสื่อกลางให้ประชาชนตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวในสังคม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี