มรภ.เพชรบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกริก

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดยรองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจิรญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาระวห่างสองมหาวิทยาลัย

             ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกริก ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีแผนการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการและการวางแผน รวมถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี