คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ MR. SMART MS 2022 & MISS SMART MS 2022

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 (SMART MS 2022) โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดงาน และมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม โดยผลการประกวด MR. SMART MS 2022 ได้แก่ นายวัชรพงษ์ เส้นตรง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และ MISS SMART MS 2022 ได้แก่ นางสาวสุพรรณนิดา กองสกุลพงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

       สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดีตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการได้เป็นอย่างดี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน