นากยสภา มอบเกียรติบัตรให้ นศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน

นากยสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 ที่งานเลขานุการสภาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน ที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา “Taetea excellent scholarship of international student project” ประจำปี 2565 เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย นางสาวเจนจิรา กาญจนภาชนะ นางสาวพิราภรณ์ ยวงม้าน และนายรัตนศักดิ์  ทับจิตต์ หลังจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี