ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

          ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง สามารถเปิดให้บุคลากรยื่นความจำนงขอเข้าพักอาศัย มีรายละเอียดดังนี้

          ๑. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ “อาคารชุด ๑๕A , ๑๕B” จำนวน ๗ ห้อง

          ๒. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน “อาคารชุด ๑๕C” จำนวน ๘ ห้อง

          ๒. ที่พักอาศัยแบบครอบครัว “อาคารชุด ๓๐D” จำนวน ๗ ห้อง

          บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอที่พักอาศัย จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถยื่นความจำนงขอที่พักอาศัยได้ที่ งานสถานที่และภูมิทัศน์ กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.pbru.ac.th/pbru/download -physical)
บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง