ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (Proximate analysis) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (Proximate analysis) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (Proximate analysis) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (Proximate analysis) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (Proximate analysis) จำนวน ๑ ชุด