สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้การต้อนรับเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน

              เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

             การศึกษาดูงานในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดขึ้นภายใต้บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย แนวทางการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน การทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี